Wednesday, April 22, 2009

Kordouni Tulips

Kordouni Gravestone 1
Green Mountain Cemetery, Boulder, Colorado

Tuesday, April 21, 2009

O'Hara

O'Hara Gravestone
Green Mountain Cemetery, Boulder, Colorado

Monday, April 13, 2009

Toy Airplane

Toy Airplane
City of Lafayette cemetery, Lafayette, Colorado

Wall of Names

Wall of Names
City of Lafayette cemetery, Lafayette, Colorado